سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ضخامت هلال
Crescent thickness

مقدار زاویه بین دوطرف هلال در وسط هلال. کمترین ضخامت لازم برای مشاهده با چشم مسلح ۱۳/۰ و با چشم غیر مسلح ۲۵/۰ دقیقه قوسی است(هر دقیقه قوسی برابر با ۶۰  ثانیه قوسی است).هرچه ماه به زمین نزدیکتر باشد مقدار آن بیشتر شده و رویت هلال آسانتر خواهد شد.گفتنی است با وجود استفاده در چندین معیار رویت پذیری مانند معیار آقای یالوپ وآقای بروین وآقای خالد شوکت (به مقاله معیارها مراجعه شود)بنا به عقیده تعدادی از کارشناسان رویت، قبول کردن پارامتر ضخامت هلال بعنوان معیار مناسبی در پیش بینی احتمال رویت جای بررسی بیشتری دارد.

 

 


گرد آوری از مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی

 

 

 

۷۷۰۷۰۴۵   پیاده سازی : کافه نورون