سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اپی متیوس
Epimetheus

نام یکی از اقمار سیاره زحل

برای کسب اطلاعاتدرباره نامگذاری عوارض سطحی آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=EPIMETHEUS

 

۷۶۶۰۱۶۰   پیاده سازی : کافه نورون