سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طول حضیض
Longitude of Periapsis
این زاویه برابر است با حاصل جمع طول گره صعودی با آرگومان حضیض
 

۷۷۱۱۶۶۲   پیاده سازی : کافه نورون