سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آبشار هوایی گسترده
Extensive Air Shower-EAS
در این رخ داد لکه ای نورانی انفجار مانند (البته در سکوت کامل)در آسمان ظاهر شده بمرور زمان بزرگ وکم نور شده تا اینکه در آخر ناپدید می شود.در این پدیده، پرتوهای پرانرژی کیهانی به شکل توده بزرگی از ذرات پروتون یاهسته اتمهای سبک تر از آهن، فوتون های پرانرژی ویا ...... که از فضا می آیند با لایه های جوی زمین برخورد نموده وبر اثر برهم کنش با اتمها ومولکولهای جوی زمین ذرات جدید و نور تولید می شود ذرات تولیدی دوباره موجب تولید ذرات ونور در پهنه بزرگتری می شوند .در این پدیده آبشار مانند ، بمروروسعت منطقه گسترده تر شده و از شدت نور کاسته می شود تا اینکه در آخر توان آن به صفر می رسد.در این پدیده ناظران زمینی در گوشه ای از آسمان لکه نورانی کوچکی را مشاهده می کنند که بمرور زمان بزرگتر وکم نورتر می شود. ستاره های نوترونی، فعالیتهای شدید خورشیدی،هسته کهکشانهای فعال،باقیمانده ابرنواخترها و......بعنوان چشمه این ذرات پرانرژی شناخته می شوند. از طریق ایمیل نرم افزارCORSIKA را که شبیه ساز این پدیده می باشد از سایت اینترنتی http://www-ik.fzk.de/corsika/technicalities.html دریافت نمایید.
 

۷۶۵۸۵۸۲   پیاده سازی : کافه نورون