سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مکان سنجی
Astrometry
علم و روش اندازه گیری مکان و سرعت دقیق اجرام سماوی در کره آسمان.این مکان توسط پارامترهایی مانند بعد ومیل ستاره ای بیان می شود.با توجه به جابجایی بسیار اندک نقطه اعتدال بهاری با گذشت زمان ،مبنای زمان هم در باید در نظر گرفته شود.
 

۷۷۰۷۱۴۳   پیاده سازی : کافه نورون