سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قطبی کردن
Polar Aligment

تنظیم نمودن محور قطبی مقر تلسکوپ به سمت نقطه شمال آسمان ودر جهت ستاره قطبی.این تنظیم کردن زمانی مورد نیاز است که مقر تلسکوپ موتور دار بوده وبخواهید برای مدتی اجرام سماوی را در میدان دید داشته باشید. برای تنظیم دقیق سمت تلسکوپ از دوربینی مخصوص با نام polar scope استفاده می شود.

 

۷۷۱۱۷۱۴   پیاده سازی : کافه نورون