سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

واحد نجومی
AU, Astronomical unit

فاصله متوسط زمین تا خورشید یعنی در حدود ۱۵۰میلیون کیلومتر به عنوان یک واحد نجومی شناخته می شود.ابعاد در منظومه شمسی بر اساس این واحد بیان می شود. برای بیان فواصل در ستاره های دوتایی نزدیک بهم  همینطور فاصله سیارات فراخورشیدی از ستاره مادر نیز از این واحد استفاده می شود.

 

 

 

۷۶۶۱۱۴۹   پیاده سازی : کافه نورون