سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

القاید
رهبر Alkaid

دومین ستاره پرنور دب اکبر و آخرین ستاره از دسته معروف به Bّig Dipper قدر ظاهری ان 84/1 قطر آن 2/4 برابرقطر خورشید دمای سطحی آن11000 درجه و درخشندگی آن 255 برابر خورشیداست. درفاصله 100 سال نوری قرار دارد و جرم آن 6 برابر جرم خورشید و از رده طیفی B3V است. نام دیگر این ستاره بنت نعش است.((Benetnasch

 

 

 

۷۶۶۲۸۳۷   پیاده سازی : کافه نورون