سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قطرزاویه ای
Angular Diameter

در ستاره شناسی اندازه اجسام در آسمان بر حسب قطر زاویه‌ای شان آن طور  که از زمین دیده می‌َشود بیان می‌شود. قطر زاویه‌ای هر جسم از هر نقطه (مانند چشم) مقدار زاویه ای است که آن جسم در بر می‌گیرد. هر چه جسم موردنظر بزرگتر ونزدیکتر باشد قطر زاویه‌ای آن بیشتر وهر چه کوچکتر ودورتر باشد قطر زاویه‌ای آن کمتر است.قطر زاویه‌ای ماه نیم درجه قطر خورشید نیمدرجه، قطر زاویه‌ای زهره بین 10 تا 58 ثانیه قوسی .  قطر زاویه‌ای مشتری بین 32 تا 49 ثانیه قوسی،‌قطر زاویه‌ای زحل بین 16 تا 2 ثانیه، قطر زاویه ای مریخ بین 4 تا 16 ثانیه، قطر زاویه‌ای اورانوس 3 تا 4 ثانیه قوسی و قطر نپتون 2 ثانیه قوسی است.

قطر زاویه‌ای این اجرام باتوجه به تغییر فاصله‌شان تا زمین تغییر می‌کند. قطر زاویه‌ای بعضی از ستارگان نیز با کمک روشها اندازه‌گیری شده مثلاً قطر زاویه ای ستاره قنطورس A و شعرای یمانی حدود 007/0 ثانیه قوسی است.

 

 

 

۷۷۱۱۶۵۱   پیاده سازی : کافه نورون