سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنتی نوس
Antionous
یک صورت فلکی که تیکوبراهه معرفی کرد ولی بعداً به صورت فلکی عقاب افزوده شد.
 

۷۲۵۴۶۲۰   پیاده سازی : کافه نورون