سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فهرست قمرهای سیاره مریخ
satellites of mars

 

سال کشف

کاشف

قدرظاهری

دوره چرخش(روز)

کشیدگی مداری(درجه)

خروج ازمرکز

فاصله متوسط تاسیاره

ابعاد (km(

نام قمر

 

1877

A.hall

 

1.263

 

 

23460

8

deimos

 

1877

A.hall

 

0.319

 

 

9270

28*20

phobos

 

 

۷۷۰۵۴۷۱   پیاده سازی : کافه نورون