سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کشتی آرگو
Argo Navis

یک صورت فلکی کهن جنوبی،‌ جزء 48 صورت فلکی بطلیموسی که Lacaille آنرا در قرن هیجدهم به سه صورت فلکی کشتیدم  بادبانقطب نما تجزیه کرد. آلفا و بتای آن به کشتیدم، گاما و دلتا به بادبان و زتا به قطب نما رسید. بقیه ستارگان آن نیز بین سه صورت فلکی نامبرده تقسیم شدند. آرگو نام کشتی جیسون و آرگونادها است.

 

 

 

۷۷۰۲۸۴۱   پیاده سازی : کافه نورون