سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فی بی
phoebe

از بیرونی ترین اقمارزحل که درسال ۱۸۹۸ توسط pickering کشف شده است.قطر آن 160 کیلومتر قدر آن16 ودر فاصله متوسط 12950000 ازمرکز زحل قرار دارد.

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/PHOEBE/target

 

۷۶۶۱۲۵۵   پیاده سازی : کافه نورون