سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 26
m26

یک خوشه باز فشرده وغنی والبته کم فروغ ستاره ای در صورت فلکی سهم .اندازه آن نسبت به بقیه خوشه های بازکوچک بوده ودر حدود یک چهارم درجه می باشد.چهار ستاره نسبتا" روشن درون آن به چشم می خورد.

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز NGC  6694

15'

5000

8

18  45

-09  24

سپر

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۱۴۰   پیاده سازی : کافه نورون