سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حلقه بارنارد
Barnard loop

یک سحابی پخشی بزرگ و ضعیف که یک  اجتماع ستاره ای OBدر صورت فلکی جبار را در بر گرفته است.این اجتماع ستاره ای ترکیبی از چندین ستاره داغ است که در جنوب کمربند جبار قراردارد.امر سان بارنارد این حلقه را در سال 1894 کشف کرد.اگر این حلقه کامل بود منطقه بین دوستاره ابط الجوزا و رجل جبار را می پوشاند ومساحت آن به 20 درجه می رسید.این حلقه از فشار تابشی  ستارگان اجتماع ستاره ای جباری بر محیط بین ستاره ای  بوجود آمده است.

امرسان بارنارد نام ستاره شناس آمریکایی است.

 

 

 

۷۷۱۳۰۷۴   پیاده سازی : کافه نورون