سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قدر بولومتری
Bolometric magnitude

اندازه ای از تابش کلی یک ستاره در تمام طول موجها که براساس همان قدر ستاره ای بیان می شود.

 

واژه مرتبط: نمار رنگ

 

۷۷۰۸۶۴۴   پیاده سازی : کافه نورون