سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهابسنگ کندریتی کربناسئوس
Carbonaceous Chondrite

شهاب سنگهای کندریتی که نسبت منیزیم به سیلیکون در آنها بیشتر از 1.02 است.این گروه شهابسنگی خود به هفت زیر رده تقسیم می شود.گروه CI  که شامل آب کربن وآمینواسیدها هستند.گروه CM که مانند گروه اول بوده ولی دارای کندرول هم هستند ومقدار کربن آنها کمتر است.گروه CV دارای ذرات کندرول بزرگ واز لحاظ بعضی عناصر مثل آلومینیوم وایریدیوم غنی هستند.ذرات سانتی متری شامل کلسیوم وآلومینیوم (CAIs)نیز در میان آنها دیده می شوند.گروه CO  دارای کندرول کوچکتر وCAIs کوچکتر هستند.محتوی آبی وکربنی آنها کم است .گروه CR  دارای کندرول فراوان ومحتوی فلزی زیاد هستند.گروه CK  کندریت هایی هستند که بعد از حرارت دیدن دوباره به حالت کریستالی در آمده اند.آخرین گروه یعنی گروه CH دارای کندرولهای کوچک بوده ومحتوی فلزی آنها زیاداست.

 

 

 

۷۷۰۲۸۹۴   پیاده سازی : کافه نورون