سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره چی دجاجه
Chi Cygni

ستاره ای از گونه میرا از رده طیفی S7 محدوده تغییرات قدر آن از هر ستاره میرای دیگری بیشتر است (محدوده 10) .در زمانی که قدر آن بیشترین است رنگ آن قرمز ودمای آن در حدود 2000 درجه کلوین است.دوره تغییرات آن 407 روزه وکمترین قدر مشاهده شده آن 3.3 وبیشترین قدر مشاهده شده نیز 14.2 بوده است.فاصله آن 228 سال نوری است ووبدلیل داشتن مولکولهایی مانند CO وSiO دارای تابشی قوی در محدوده مادون قرمز طیف است.گازهایی که از سطح آن می گریزند سرد شده و تشکیل سیلیکات  ومولکولهایی می دهند سپس این مواد مقداری از تابش ستاره را جذب کرده ودر طول موج قرمز باز پس می دهند.قطر آن حداکثر ۳۰۰ برابرخورشید ودرخشندگی آن بین ۰.۴ تا ۱۰۰۰۰ برابر خورشید است.

 

 

 

۷۷۱۱۶۳۶   پیاده سازی : کافه نورون