سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان ویژه شیمیایی
CP, Chemically pecular stars

ستارگان از رده طیفی Aو BوF با ترکیب های ویژه که بدلیل پدیده پخش بعض از عناصر بدرون ستاره قوطه ور می شوند وبعضی نیز به نواحی سطحی می آیند بنابراین فراوانی بعضی عناصر از حد معمولی کمتر وبعضی نیز بیشتر است.ستارگان ویژه شیمیایی  به چهار زیر رده تقسیم می شوند.CP1 که ستارگان AM باخطوط فلزی هستند ٬CP2 که ستارگان AP مغناطیسی هستند٬ CP3 که ستارگان رده B بافراوانی جیوه منگنز هستند وCP4که ستارگان رده B با فراوانی ناچیز هلیوم هستند.ستارگان لامبدا عوایی که دارای پدیده پخش نیستند نیز گاهی در رده ستارگان ویژه شیمیایی قرار می گیرند. ستارگان ویژه شیمیایی در محدوده ستارگان داغ رشته اصلی جای می گیرند.

 

 

 

۷۷۰۵۴۱۱   پیاده سازی : کافه نورون