سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کوئلواستات
Coelostat

ترکیبی از دو سیستم آیینه ای که برای تعقیب اجرام سماوی در پهنه آسمان بویژه خورشید وهدایت نور جمع آوری شده به یک نقطه ثابت استفاده می شود. این دستگاه شامل دو آینه تخت است که یکی از آنها بکمک موتور از سمت شرق به غرب  حول یک محور قطبی باسرعت نصف آهنگ حرکت زمین می چرخدودیگری ثابت می باشد.با این ترکیب نور رسیده به سیستم به یک نقطه ثابت  هدایت می شود بنابراین دستگاههای سنگین مانند طیف سنجهای بزرگ را که نمی توان به تلسکوپ متصل کرد در این نقطه قرار می دهند.تفاوت عمده این دستگاه با هلیواستات این است که در آن تصویر نمی چرخد.از این دستگاه در رصد خانه های خورشیدی استفاده می شود بطوریکه در بالای یک ستون توخالی زاویه دار نصب می شود ودر پایین این ستون وحتی در زیر زمین دستگاههایی مانند طیف سنج نصب می شوند.با چنین ترکیبی می توان به فواصل کانونی بلند دست یافت که نتیجه آن تهیه طیف های با پخش ودقت  زیاد است.

 

 

 

۷۷۱۱۶۶۷   پیاده سازی : کافه نورون