سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قرمزشدگی
Reddenning

پدیده یا تغییراتی در تابش الکترومغناطیس که ناشی از عبور آن از محیط بین ستاره ای می باشد بدین شکل که توسط ذرات گاز یا اتم جذب ودوباره تابش شده است.بیشتر این تابش دوباره در طول موجی بیشتر از طول موج اولیه رخ می دهد بنابراین نور مرئی  با طول موجهای بیشتر(نسبت به آنچه که اول داشته)  یا قرمزتر طیف تابش دوباره می شود.این تعریف در منطقه مادون قرمز طیف نیز کاربرد دارد.

 

۷۷۱۱۹۳۴   پیاده سازی : کافه نورون