سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تحدب به سوی محاق(از اشکال هلال ماه)
Waning gibbous

در حدود روز 18 ام در چرخش ماه بدور زمین، یک سطح برآمده و محدب از ماه دیده می شود. در این حالت 75 درصد سطح ماه روشن است و میزان روشنایی سطح  و ضخامت ماه در حال کاهش می باشد. در این وضعیت تحدب ماه به سمت شرق می باشد و زمان طلوع ماه از نیمه شب به بعد بوده و هلال در سحرگاه و در روز هم دیده می شود.

نکته:همواره تحدب هلال به سوی خورشید بوده واگر خورشید در آسمان نباشد به سوی محل غروب یا طلوع خورشید می باشد.

 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت :   http://geoinfo.blogsky.com/

 

۷۶۶۲۸۶۲   پیاده سازی : کافه نورون