کد خبر: 5239
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Deneb

دنب

ذنب الدجاجه(zanab addajjaja) / ردف(redef) / / Deneb / /

پرنورترین ستاره صورت فلکی دجاجه (این ستاره در موقعیت انتهایی ودم دجاجه قرار دارد)با قدر ظاهری 2/1 .درخشندگی آن 70000 برابر خورشید است.از رده طیفی A2  بوده ،قدر مطلق آن 5/7 – بوده و در فاصله 1800 سال نوری قرار دارد.نور این ستاره متغییر بوده وسر دسته گروهی از ستارگان متغییر با نام ACYG  ( ستارگان متغییر آلفای دجاجه ای : ابر غولهایی تپشی با دامنه تغییرات نوری کم )می باشد.این ستاره موجب تابش سحابی ای که در نزدیکی آن قرار دارد شده است.دنب یا ذنب (zanab)به معنای دم وقسمت انتهایی می باشد.

 

ستاره دلتا صورت فلکی جدی یا کاسه درویشان با نام Deneb al geidi  شناخته می شود.ستاره اپسیلون صورت فلکی دلفین هم دارای نام deneb dulfine  به معنای دم دلفین می باشد.ستاره بتای شیر هم دارای نام ذنب الاسدzanab al asad)  ) ولاتین آن denebola می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Deneb