کد خبر: 5666
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Last quarter / /

-                                حدود روز   ۲۱ یا22 ام در چرخش ماه بدور زمین(از ماه قمری)، وضعیت ماه طوری است که  50 درصد سطح ماه روشن است و مجدداً ماه بصورت نیمه دیده می شود. از این پس، هرشب روشنایی سطح ماه کمتر می شود. در این وضعیت تحدب ماه به سمت شرق می باشد.

گفتنی است در تربیع اول یا آخر نیمه دیگر ماه روشن وقابل مشاهده است.

 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت:      http://geoinfo.blogsky.com/

عکس از :www.pa.msu.edu