سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تربیع اول( از اشکال هلال ماه)
First quarter moon

حدود روز هفتم از دوره چرخش ماه بدور زمین، وضعیت ماه طوری است که  50 درصد سطح ماه روشن است. فاصله ماه و خورشید در حدود 90 درجه بوده و ماه بصورت نیمه دیده شده وزمان غروب خورشید در بیشترین ارتفاع از افق قرار دارد. از این پس هر شب، سطح ماه روشن­تر شده و بزرگتر دیده می شود(تا حالت بدر). در وضعیت تربیع تحدب ماه به سمت غرب می باشد.وضعیت هلال تربیع در شب ششم یا هشتم نیز می تواند رخ دهد.

گفتنی است در تربیع دوم یا آخر نیمه دیگر ماه روشن وقابل مشاهده است.


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت :   http://geoinfo.blogsky.com/

 

 

۷۷۱۳۰۶۱   پیاده سازی : کافه نورون