کد خبر: 5695
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

sarra tol faras / / / Alpheratz / Sirrah / Sirah

ستاره آلفا صورت فلکی زن به زنجیر کشیده که قبلاً قسمتی از صورت فلکی فرس اعظم بوده ودر حال حاضر نیز گهگاهی ستاره دلتا فرس اعظم نامیده می شود. قدر آن 06/2 رده طیفی B8IVp ، قطر آن 7/4 برابر قطر خورشید دمای سطحی 9100 درجه کلوین، درخشندگی 139 برابرخورشید ودر فاصله 97 سال نوری قرار دارد. این ستاره از نوع ستارگان با فراوانی زیاد جیوه (دهها هزار برابر بیشتر از حد معمول)، منگنز گالیوم و یوروپیوم در جو است.  فراوانی دیگر عناصر هم از حالت عادی بسیار کمتر است. دلیل این توزیع فراوانی احتمالاً گرانش ستاره است.

این ستاره از دسته ستارگان دوتایی طیفی است، درخشندگی  همدم یک دهم ستاره روشنتر بوده و وجود آن با بررسیهای طیفی به سختی اثبات شده است. دور چرخش ستاره همدم 7/96 روز است.