کد خبر: 5854
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antoniadi Scale / /

مقیاسی برای گزارش چگونگی شرایط رصد که در سال 1900 توسط ایگن آنتونیادی پیشنهاد شده است.

1.       دید کامل و بدون لرزش تصویر

2.       اندکی لرزش، در بعضی لحظات خیلی خوب

3.       دید متوسط، توده‌های بزرگ هوا ایستایی تصویر رابه هم می زنند.

4.       دید ضعیف با یک لرزش ثابت

5.       دید خیلی بد، به سختی می توان شکلی از یک جشم سماوی را رسم کرد.