کد خبر: 6000
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Luminosity / /

مقدار کل انرژی تابش شده از یک ستاره (یا کهکشان ) در یک ثانیه در تمام طول موجها.درخشندگی با دما وقطر وترکیب ستاره رابطه مستقیم دارد.درخشندگی ستارگان معمولا" بر اساس درخشندگی خورشید وبر حسب وات در ثانیه یا ارگ در ثانیه بیان می شود.درخشندگی ظاهری یا flux  مقدار انرژی دریافتی در ثانیه بر هریک متر مربع از سطح تلسکوپ می باشد و واحد آن وات بر مترمربع یا ارگ بر ثانیه بر سانتی متر مربع است.اگر فرض کنیم که ستاره در تمام جهات به یک اندازه تابش می کند می توانیم بکمک روابط قانون عکس مربع (inverse-square law)کل انرژی برونداد ستاره را اندازه گیری نماییم.

بر این اساس اگر کل درخشندگی را با L  فاصله ستاره تا زمین را با d  کل شار انرژی خروجی ستاره (F) مطابق رابطه زیر بدست خواهد آمد.

F=L/(4пd*d)                                                       

این را باید در نظر داشت که مقدار فاصله تقریبی می باشد ومقدار درخشندگی متناسب با مربع این فاصله می باشد.مقدار درخشندگی بولومتریک (یعنی انرژی در تمام طول موجها)خورشید برابر با 86/3 ضربدر ده بتوان 26 وات یا 86/3 ضربدر ده بتوان 33 ارگ در ثانیه است.مقدار درخشندگی ستاره ها بسیار متفاوت است بطوریکه در خشندگی بعضی میلیونها برابر خورشید وبعضی در حدود یک ده هزارم خورشید است. گفتنی است جرم ستاره در محدوده جرمی بیشینه 100 تا کمینه 75 هزارم  برابر جرم خورشید قرار می گیرد. 

واژه مرتبط: رابطه جرم -درخشندگی    - جسم سیاه

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/photometry_luminosity.html