سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زمان چهارچوبی
Coordinated time(CT)

چهارچوبی که نشاندهنده اندازه گیری جهانی از زمان در تئوری گرانشی نسبیتی ،معمولا" تئوری نسبیت عام انیشتین باشد.این چهارچوب برای نشانه گذاری جهانی تمام حوادث در کیهان استفاده می شود.هر حادثه دارای چهار مختصات می باشد سه تا در فضا ویکی در زمان.زمان چهارچوبی مفید است چراکه دارای تعریفی جهانی است. اما با زمان فیزیکی مطابقت ندارد.برای ناظران مختلف متفاوت است که هرکدام برای خود زمانی نسبی را اندازه گیری می کنند.بطور کلی از آنجاییکه با توجه به اینکه به مختصات مورد استفاده بستگی دارد زمان چهارچوبی یگانه نیست اما از آن با هدف تعریف چهارچوب زمان در یک دستگاه چهارچوب استاندارد عملا" استفاده می شود.

 

واژه های مرتبط:

زمان اتمی ، زمان زیجی ، زمان دینامیکی  ، زمان بین المللی

 

 

۷۷۰۵۴۶۴   پیاده سازی : کافه نورون