سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر بیضوی
Ellipsoidal variables

ستاره های متغییر چرخشی که عضو ستاره های دوتایی بسیار نزدیک بوده (البته بدون تماس فیزیکی )وبر اثر گرانش ستاره همدم، هر دو یا یکی از آنها تغییر شکل داده ،از کروی خارج شده وبیضوی شده اند.تغییرات نوری ناشی از تغییر مساحت سطح نورانی ستاره  به سمت زمین می باشد. این ستاره هارا نمی توان از ستاره های متغییر ذاتی به حساب آورد بلکه می توان آنها را با عنوان ستاره های دوتایی بیضوی شناخت.

مقدار تغییرات نوری کمتر از دو دهم قدر است چرا که اگر ستاره ها از مقداری بهم نزدیکتر شوند موجب پارگی واز هم گسیختگی آنها خواهد شد.

اگر دو ستاره با وجود شرایط مناسب زاویه دید، از دید زمینیان موجب گرفتگی هم شوند مقدار تغییرات نوری آنها بیشتر خواهد شد مانند آنچه که در ستارگان متغییر بتای شلیاقی رخ می دهد.

این ستاره ها با نماد ELL  هم شناخته می شوند.

 

واژه مرتبط:ستاره های متغییر SX  حملی

 

۷۷۰۲۹۸۰   پیاده سازی : کافه نورون