سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر HZ جاثی
HZ-Herculis variables

گونه ای ستاره  پالسار اشعه ایکسی با جرم کم که در ناحیه دیدگانی طیف  به شکل ستاره هایی دوتایی متغییرنزدیک بهم که دارای انتقال جرم بین خود هستند دیده میشوند.چنین ستارگانی عموما" از کوتوله ای اصلی از رده طیفی B-F ویک ستاره نوترونی که یک پالسار اشعه ایکس واحتمالا" یک پالسار در ناحیه دیدگانی طیفی هم میباشد تشکیل شده اند.همواره یک اثر بازتابی ایجاد شده توسط چشمه اشعه ایکس روی ستاره اصلی خودنمایی می کند.انتشار اشعه ایکس معمولا" بین دو حالت بالاوپایین تغییر می کند و درخشندگی نوری دیدگانی سیستم،زمانی که چشمه اشعه ایکس در حالت بالا باشد مقدار بیشتر وزمانی که چشمه اشعه ایکس در حالت پایین باشد مقدار کمتری دارد.در ستاره نمونه گروه که بانام جاثی X-1  هم شناخته می شود دامنه تغییرات به 2 تا 3 قدر می رسد.این چشمه در محدوده صورت فلکی جاثی قرار دارد.

 

 

 

۷۶۶۱۱۵۳   پیاده سازی : کافه نورون