سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حضیض
آپوآپسیس Perigee, Apoapsis, perihelion

نقطه ای  درمدار بیضوی یک جسم که با جسم مرکزی کمترین فاصله دارد.

؛نقطه ای که دارای بیشترین فاصله می باشد هم نقطه اوج نامیده می شود.

 

 

۷۷۱۱۰۸۲   پیاده سازی : کافه نورون