سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قطب سماوی
Celestial pole

نام هر کدام از دونقطه ای که محل برخورد محور چرخش زمین با کره سماوی است.به نظر می رسد که آسمان حول این دو نقطه می چرخد.از آنجاییکه این دو نقطه به محور چرخشی زمین وابسته هستند مکان آنها بدلیل پدیده  رقص محور ی تغییر می کند. بنابراین با یک دوره 25800 ساله یک دایره با شعاع 23.5 درجه را طی می کنند.البته این تغییرات طی چند صد سال خود را نشان می دهند.در حال حاضر نقطه قطب شمال سماوی در فاصله تقریبی یک در جه از ستاره قطبی ((polarisقراردارد یعنی باید در نظر داشت که قطبی بودن این ستاره موقتی است وطی 10000 سال آینده ستاره دنب در صورت فلکی دجاجه یا ماکیان ستاره قطبی خواهد بود.برای هر ناظر ارتفاع ستاره قطبی برابربا عرض جغرافیایی محلی است. در حال حاضر  قطب جنوب سماوی ستاره روشنی را نشان نمی دهد.

 

 

 

۷۷۱۱۷۰۲   پیاده سازی : کافه نورون