سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

محیط بین سیاره ای
Interplanetary medium

مخلوطی از غبار بین سیاره ای ٬ذرات اتمی باردار وگازهای خنثی که محیط بین سیارات را اشغال نموده است.عقیده بر این است که ذرات غبار ناشی از برخورد سیارکها  همینطور ناشی از دنباله دار هایی است که وارد منظومه شمسی می شوند.ذرات باردار شامل الکترون ٬پروتون وهسته هلیم (ذره آلفا) ناشی از باد خورشیدی هستندو گازهای خنثی نیز به شکل اتهای هیدروژن و هلیم هستند.از آنجاییکه خورشید در فضا حرکت می کند از میان مواد بین ستاره ای عبور می کند درنتیجه جریانی از اتمهای خنثی وارد منظومه می شوند.این مواد بین ستاره ای تاحدودی توسط ذرات باد خورشیدی یونیده می شوند.

 

۷۷۰۵۴۳۷   پیاده سازی : کافه نورون