کد خبر: 5228
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Wolf - Rayet star / WR star /

ستارگانی پرجرم(جرم در حدود ۲۰ برابر جرم خورشید)با دمای بین ۲۵۰۰۰ تا  80000 درجه .لایه های در حال گسترش که با سرعت 3000 کیلومتر در ثانیه از آن فرار می کنند (باد ستاره ای )همواره مقدار بسیار زیادی از جرم آنها را کم می کنند.

طیف آنها دارای خطوط روشن نشری و به تعداد بسیار کمی خطوط جذبی است.خطوط نشری پهن مربوط به هیدروژن، هلیم یونیده، کربن ،نیتروژن و اکسیژن در طیف آنها خود نمایی می کند.

در حالیکه خورشید هرسال ده بتوان ۱۴- از جرم خود را ازدست می دهد مقدار کاهش جرم این ستارگان در سال ده بتوان ۵- برابر جرم خورشید است.

 

این ستارگان در رده بندی طیفی با نام ستارگان رده w  یا WR  هم شناخته می شوند.این ستاره ها دارای دمایی حتی بالاتر از ستارگان رده O  در رده بندی طیفی می باشند.

ستاره گاما بادبانی یک نمونه از این ستاره ها می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf-Rayet_star