کد خبر: 5694
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

 Alphard

الفرد

/ / /  Alphard / Kalbelphard / cor Hydrae

ستاره آلفا مار (Hydrae) با قدر 96/1 ، قطر آن 113 برابر قطر خورشید به دمای سطحی 3600 درجه و درخشندگی آن 1975 برابر خورشید است، از گونه غول یازیر غول و از رده طیفی IIIیا K3II در فاصله 177 سال نوری قرار دارد به رنگ قرمز دیده می شود. تا حدودی می توان آنرا جزءستارگان باریومی دانست. دراین ستاره‌ها مقدار باریم و بعضی عناصر دیگر در نتیجه گیراندازی ذرات نوترونیو زیاداست. این ستاره احتمالاً دارای همدمی است که مراحل عمر خود را سپری کرده و به یک کوتوله سفید رنگ کم فروغ تبدیل شده است.

کلمه الفرد از کلمه الفردالشجاع   آمده استAlfared Al Shuja