کد خبر: 5711
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Aberration (2)

ابیراهی

انحراف / کجنمایی / / Aberration (2) / /

 تغییر شکل در تصویر به دست آمده از هر عدسی یا آیینه. تمام عدسیها، آینه ها، منشورها و به طور کلی تمام دستگاههای که از یک یا چند مورد از آنها استفاده می کنند ایده آل نبوده و دارای خطا یا ابیراهی می باشند.

ابیراهی به دو دسته تقسیم می شود   الف: ابیراهی رنگی   ب: ابیراهی تک رنگی

ابیراهی رنگی ناشی از رفتار متفاوت طول موجهای مختلف نور در سیستمهای نوری و ابیراهی تک رنگی ناشی از شکل فیزیکی عدسیها و آیینه ها و بدون در نظر داشتن طول موج های خاصی است.

ابیراهی شامل پنچ دست عمده می باشد 1- ابیراهی کروی 2- کما 3- آستیگماتیسم 4- انحناء تصویر 5- واپیجش تصویر. این ابیراهی اولین بار توسط Ludwig Von seidel به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و گهگاهی نیز ابیراهی سیدل نامیده می شوند.

تمام تلاش طراحان سیستمهای نوری کاهش یا از بین بردن این ابیراهی ها می باشد و چنین مسئله ای قیمت سیستمهای نوری با ابیراهیهای ناچیز یا در حد قابل قبول را بالا می برد.

 

در آدرس زیر اطلاعاتی درباره ابیراهی به زبان انگلیسی وجود دارد:

http://www.telescope-optics.net/aberration_function.htm