کد خبر: 6133
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Focul point / /

پرتوهای موازی نور بعد از عبور از عدسی یا بعد از بازتاب ازسطح یک آیینه کروی به نقطه ای واقع در امتداد محور نوری به هم می رسند.فاصله این نقطه با سطح آیینه یا عدسی فاصله کانونی نام دارد.

هر عدسی چشمی نیز دارای یک فاصله کانونی یگانه می باشد.فاصله کانونی چشمی های استاندارد در حد 6 میلیمتر تا 40 میلیمتر می باشد.از فاصله کانونی عدسی چشمی در محاسبه قدرت بزرگنمایی تلسکوپ ها استفاده می شود.بطوریکه قدرت بزرگنمایی از تقسیم نمودن فاصله کانونی عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ بر فاصله کانونی عدسی چشمی محاسبه می شود.آشکار است که هرچه فاصله کانونی عدسی چشمی کمتر باشد قدرت بزرگنمایی بیشتر خواهد بود.