کد خبر: 6229
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Moon phase / /

درصد بخش روش سطح ماه از دید ناظر فرضی واقع در مرکز زمین را فاز ماه گویند.در زمان مقارنه ،فاز ماه صفر درصد وبرای هلال های جوان حدود نیم درصد است.هر چه فاز هلال بیشتر باشد ،ضخامت وجدایی هلال بیشتر بوده ودر نتیجه رویت پذیری هلال نو ساده تر می گردد.کمترین فاز قابل رویت با چشم غیر مسلح در حدود یک درصد است.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی