سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فاز هلال
Moon phase

درصد بخش روش سطح ماه از دید ناظر فرضی واقع در مرکز زمین را فاز ماه گویند.در زمان مقارنه ،فاز ماه صفر درصد وبرای هلال های جوان حدود نیم درصد است.هر چه فاز هلال بیشتر باشد ،ضخامت وجدایی هلال بیشتر بوده ودر نتیجه رویت پذیری هلال نو ساده تر می گردد.کمترین فاز قابل رویت با چشم غیر مسلح در حدود یک درصد است.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی

 

 

 

۷۷۰۷۱۱۱   پیاده سازی : کافه نورون