سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های دوتایی اشعه ایکسی
X Ray binaries

رده ای از ستاره های دوتایی نزدیک بهم که دارای درخشندگی در ناحیه اشعه ایکس

طیف هستند.این پرتوهای ساطع شده  از سقوط گاز (بر اثر گرانش شدید)از یک

ستاره معمولی به سمت ستاره همدم که می تواند ستاره ای کوتوله سفید ،

 ستاره نوترونی وحتی یک سیاهچاله(با جرم ستاره ای)باشد وبعد از شکل گیری

قرص برافزایشی تولید می شوند.گفتنی است در صورتیکه ستاره سنگین تر کوتوله سفید

 باشد می تواندمنجر به شکل گیری ستاره های متغییر انفجاری مخرب شود.

در صورتیکه ستاره سنگین از نوع نوترونی یا سیاهچاله باشد ستاره دوتایی اشعه

 ایکسی با توجه به جرم ستاره ای که گاز ازدست می دهد به دو دسته دوتایی

 های با جرم کم و دوتایی های با جرم زیاد تقسیم می شوند.در دوتایی های با جرم

زیاد،ستاره ای که جرم از دست می دهد سنگین وجوان بوده که بر اثر بادهای

 ستاره ای جرم از دست می دهد در حالیکه دوتایی های با جرم کم دو ستاره بعلت

 نزدیکی زیاددر حالت نیمه چسبیده بوده وستاره بزرگتر لب روچه خود را پر کرده واز این

 طریق گازهای آن به سمت ستاره سنگین تر روانه شده اند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_binary 

 

 

۷۷۱۱۶۷۴   پیاده سازی : کافه نورون