سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منطقه فعال
ACTIVE Region

قسمتی مقطعی از خورشید که در آن میدانهای مناطیسی که از لایه های سطحی بیرون می آیند به پدیده های کوتاه عمر سطحی خورشید منجر می شوند. این پدیده ها شامل لکه های خورشیدی ،Faculaeشراره یا در نورسپهر یا فوتو سفر خورشید، می باشند. زبانه های خورشیدی هم با این مناطق فعال مرتبط هستند. این نواحی در طول موجهای اشعه x و اشعه گاما بسیار درخشان هستند.

 

 

 

۷۷۰۷۰۳۳   پیاده سازی : کافه نورون