سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شراره
Flare

مناطقی با انفجارات مقطعی در نزدیکی نواحی فعال خورشید که بدنبال آن طی چند ساعت می تواند تا ده میلیارد میلیارد ژول انرژی آزاد شود یک شراره نوعی طی حدود 5 دقیقه به حداکثر فعالیت می رسد وطی حدود 20 دقیقه هم رو به افول می گذارد.بعضی از شراره ها می توانند تا سه ساعت هم دوام بیاورند.بدنبال یک شراره مقادیر بسیار زیادی انرژی در طول موجهای اشعه ایکس اشعه گاما وحتی امواج رادیویی آزاد می شود.ذرات زیر اتمی شامل الکترون (که در بسیاری موارد سرعت آنها به نصف سرعت نور می رسد)پروتون وتعدادی هم عناصر سنگین تر به فضاپرتاب می شوند همین طور ابری پلاسمایی که به محیط بین سیاره ای پرتاب می شود.بدنبال برخورد پلاسما وذرات پرانرژی با تاج امواج شوکی بوجود می آیند که سطح خورشید را تحت تاثیر قرار داده وموجب بوجود آمدن زبانه های جدیدی می شوند.

دانشمندان اعتقاد دارند شراره ها بر اثر آزاد شدن ناگهانی انرژی مغناطیسی در مناطقی که فعالیتی بصورت شکل گیری لکه هاوجود داشته یا سایر مناطق فعال شکل می گیرند.بدنبال برخورد خطوط مغناطیسی مخالف مقداری از انرژی آنها به اشکال دیگر انرژی مانند گرما وانرژی جنبشی جریان ذرات تبدیل می شود پرتوهای اشعه ایکس نرم و ماوراءبنفش دور تولید وسپس با حرکت الکترونهای پرانرژی به سمت مناطق پایینی اشعه ایکس سخت و ذرات آلفا تولید می شود.در برخورد امواج شوک با تاج نیز اشعه ایکس سخت تولید می شود.

شراره ها دارای اثراتی روی زمین نیز هستند.ذرات با سرعت زیاد بعد از حدود 30 دقیقه به زمین می رسند وذرات با سرعت کم نیز به صورت باد خورشیدی بعد از چند ساعت تا حتی دو روز به زمین می رسند.بدنبال برهمکنش ذرات باردار با نواحی بالایی جو زمین پدیده شفق قطبی شکل می گیرد و پرتوهای اشعه ایکس و ماوراءبنفش نیز منطقه یونکره  ودر نتیجه ارتباطات رادیویی زمین را مختل می کند.ابرهای پلاسمایی وبی نظمی های باد خورشیدی واختلالات میدان مغناطیسی نیز روی مغناطکره زمین اثر گذاشته وموجب بروز طوفانهای مغناطیسی ودر نتیجه اختلال در خطوط انتقال نیرو می شود.

 

۷۷۱۱۷۳۹   پیاده سازی : کافه نورون