سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زمان خورشیدی ظاهری
Apparent Solar Time

زمان محلی که براساس مکان خورشید در آسمان بوده و همان ساعتی است که ساعتهای آفتابی نشان می‌دهند. طول یک روز خورشیدی که بر اساس دو عبور متوالی خورشید از نصف‌النهار سماوی و دو ارتفاع بیشینه خورشید از افق اندازه گیری می شود ثابت نیست و تغییرات آن طی یکسال به 16 دقیقه می رسد. دلیل این تغییرات بیضوی بودن مدار زمین و حرکت ظاهری خورشید در دایره البروج ونه استوای سماوی است. زمانی که ساعتهای رسمی نشان می دهند براساس وجود یک خورشید فرضی است که با سرعت متوسط در آسمان حرکت می کند. تفاوت این زمان با زمانی که ساعتهای آفتابی نشان می دهند معادله زمان نام دارد.

 

 

 

۷۷۰۷۰۶۴   پیاده سازی : کافه نورون