سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

استوای سماوی
Celestial equator

سطح مقطع استوای زمین با کره سماوی.مانند همتای زمینی که زمین را بدو نیمکره شمالی وجنوبی تقسم می کند این خط نیز آسمان را به دو نیمکره شمالی وجنوبی تقسیم می کند وخطی است که بعنوان صفر میل سماوی در مختصات سماوی استفاده می شود.

به نظر می رسدمسیر ظاهری اجرام سماوی در امتداد استوای سماوی می باشد.برای پیدا کردن قسمتی از استوای سماوی که دارای حداکثر ارتفاع از افق می باشد کافی است عرض جغرافیایی محل را از ۹۰ درجه کسر کرد.

 

 

 

 

 

۷۶۶۰۲۰۱   پیاده سازی : کافه نورون