سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرگومان حضیض
Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W)

                                            برای اجرام منظومه شمسی

زاویه بین گره صعودی و نقطه حضیض خورشیدی در صفحه مداری جسم. این زاویه در صفحه مداری و در جهت حرکت جسم اندازه گیری می شود. این آرگومان (فاصله زاویه ای) مشخص کننده جهت محور بزرگ بیضی نیز می باشد. گهگاهی این کمیت طول حضیض خورشیدی هم نامیده می شود.

                                                       در مورد ماهواره ها،

بصورت زاویه بین گره صعودی (نقطه ای از مدار ماهواره که ماهواره از پایین صفحه مرجع (یعنی استوای زمین )به سمت شمال صفحه می رود)و نقطه ای از مدار که در نزدیکترین نقطه به زمین می باشد(حضیض) تعریف می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_periapsis

 

 

 

 

۷۶۶۲۸۲۱   پیاده سازی : کافه نورون