سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های دوتایی گرفتی
Eclipsing Binary

ستاره های دوتایی گرفتی  ستاره هایی هستند که دوتایی بودن آنها با بررسی تغییرات نوری  ستاره پرنورتر وافت وخیزهای آن مشخص می شود .این دوستاره نسبت به ناظر زمینی  به گونه ای قرار گرفته اند که ستاره کم نورتر در چرخش بدور ستاره پرنورتر بطور دوره ای از مقابل آن عبور می کندوموجب پوشاندن تمام یا قسمتی از قرص آن وکم شدن نورانیت آن  می شود. یک نمونه بارز آن ستاره الغول می باشد که تغییرات نوری آن براحتی با چشم غیرمسلح نیز قابل آشکارسازی است.در مورد بعضی از ستاره های بسیارنزدیک به هم انتقال مواد بین دو ستاره نیز وجود دارد.

در ستاره های دوتایی گرفتی می توان با داشتن اندازه مدار ومدت زمان گرفت به تخمینی از اندازه دو ستاره پرداخت.(گفتنی است در ستاره های بزرگ ونزدیک از روشهای تداخل سنجی استفاده می شود)

 واژه مرتبط:

لب روچه  ، ستاره متغییر دبلیو دب اکبری

 

 

 

۷۷۰۷۱۳۰   پیاده سازی : کافه نورون