سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کشیدگی
Elongation

فاصله زاویه ای بین خورشید ویک سیاره یا بین خورشید وماه آنگونه که از زمین مشاهده می شود.به زبان علمی تر تفاوت در مقدار طول سماوی دو جسم که بر حسب درجه بیان می شود.زمانیکه کشیدگی یک جسم صفر باشد گفته می شود در حالت مقارنه (داخلی یا خارجی) می باشدوکشیدگی 180 درجه به معنای مقابله است.بیشترین فاصله زاویه ای بین سیارات تیر وناهید هنگامیکه شرق یا غرب خورشید باشند بیشترین کشیدگی نامیده می شود.این دو سیاره هنگامیکه در کشیدگی شرقی خورشید باشند در آسمان شب دیده شده وهنگامیکه در کشیدگی غربی باشند هنگام صبح دیده می شوند.

بیشترین کشیدگی سیاره ناهید 47 درجه وبیشترین کشیدگی تیر حدود 20 درجه است.

 

۷۶۶۱۱۷۷   پیاده سازی : کافه نورون