سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اعتدالین(نقاط اعتدال)
Equinox

نام دو نقطه مشترک بین استوای سماوی ودایرﺓالبروج .در این دو نقطه طول شب با طول روز در تمام نقاط زمین برابر است(اعتدال به معنای مساوی بودن طول شب وروز است).لحظه عبور خورشید از نقطه اول که اعتدال بهاری (Vernal equinox)نامیده می شود روز اول فروردین بوده و فصل بهار آغاز می شود از این لحظه به بعد بمرور زمان طول روز بلند وطول شب کوتاه تر می شود (تا زمان انقلاب تابستانی)وزمان عبور خورشید از نقطه دوم( به فاصله شش ماه بعد از عبور از اعتدال بهاری )اعتدال پاییزی (Autumnal equinox)نامیده می شود. لحظه اعتدال پاییزی اول مهرماه بوده واز آن لحظه فصل پاییز آغاز می شود.از لحظه اعتدال پاییزی به بعد تا زمان انقلاب زمستانی طول روز کوتاه وطول شب بلندتر می شود.

از آنجاییکه چند صد سال پیش نقطه اعتدال بهاری در صورت فلکی حمل بوده است این نقطه نقطه اول حمل نیز نامیده می شود.در حال حاضر بدلیل حرکات ویژه زمین مانند رقص محوری نقطه اعتدال بهاری در این صورت فلکی قرار ندارد وبه سمت چپ منتقل شده است.

 

۷۷۱۲۹۶۸   پیاده سازی : کافه نورون