صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Celestial equator
شناسه خبر : 55171396/02/18 -

استوای سماوی

/ / / Celestial equator / /

سطح مقطع استوای زمین با کره سماوی.مانند همتای زمینی که زمین را بدو نیمکره شمالی وجنوبی تقسم می کند این خط نیز آسمان را به دو نیمکره شمالی وجنوبی تقسیم می کند وخطی است که بعنوان صفر میل سماوی در مختصات سماوی استفاده می شود.

به نظر می رسدمسیر ظاهری اجرام سماوی در امتداد استوای سماوی می باشد.برای پیدا کردن قسمتی از استوای سماوی که دارای حداکثر ارتفاع از افق می باشد کافی است عرض جغرافیایی محل را از ۹۰ درجه کسر کرد.